BOTTI NEPOS ET - IT021MN154C138
MATTIE  x  LANGS  x  MOUNTAIN
Mom: BOTTI MANGA
Grandmother: BOTTI MOUNTAIN MELANIA
Date of birth: 27-Sep-98
K-caseina: AA
ABC Index: -1014