ALFRAG ALLEGRO NIKIR TM - IT019990335098
ALLEGRO  x  TUGOLO  x  PATRON
Mom: ALFRAG TUGOLO NIKITA TM
Grandmother: ALFRAG PATRON CONKITA ET
Date of birth: 08-Sep-06
K-caseina: AB
β Lactoglobulina: AB
ABC Index: -770
Categorie: ,