YACHT

BOMAZYACHT-ET - US003147224004
YODA  x  DELTA  x  EMBASSY
Mom: BOMAZDELTA7173-ET
Grandmother: BOMAZFRIDO6185
Date of birth: 24-May-18
β-caseina: A2A2
K-caseina: BB
β Lactoglobulina: AB